споразумение с потребителя

1. Общи принципи

1.1 Това споразумение определя процедурата за предоставяне на услуги за обмен на електронни средства от услуга, работеща в реално време.

1.2 Съгласно определената услуга се приема Nordchange, който е регистриран в Интернет и предоставя горепосочените услуги.

1.3 За Потребител се счита физическо или юридическо лице, което е изявило желание да използва услугите на Nordchange.

1.4 Страните са Потребителят и Nordchange, които са сключили споразумение помежду си относно предоставянето на обменни услуги.

1.5 Въпреки факта, че споразумението е написано само в електронен формат, страните се съгласяват, че то е толкова добро, колкото и написано на хартия. Електронният документ ще определи бизнес отношенията.

1.6 Горното споразумение се счита за публична оферта, така че информацията, съдържаща се в него, може да се използва в случай на спорове.

2. Какви отношения (предмет) се уреждат от Споразумението:

2.1 Параграф № 4 ясно посочва за какъв вид връзка и предмет става въпрос. Nordchange предоставя услуги само при пълно съответствие с правилата, посочени в параграф № 9. Характеристики и принципи на онлайн услугата, както и вътрешни правила могат да бъдат намерени в параграф № 5.

2.2 Потребителят недвусмислено се съгласява с принципите на предоставяне на услугите и се задължава да ги заплати след приключването им.

3. Права и задължения на участниците в сделката:

3.1 Отговорности на Nordchange:

3.1.1 Спазвайте стриктно разработените стандарти и извършвайте обменни услуги, използвайки възможностите на системите за електронно плащане.

3.1.2 Своевременно (24/7) предоставят отговори на всички въпроси на Потребителите в процеса на конвертиране на електронни средства.

3.1.3 Не разкривайте на трети лица лична информация на Потребителя (лични данни) и информация за транзакцията (времето на транзакцията и сумата, която трябва да се конвертира). В същото време Nordchange трябва да предостави всички горепосочени данни на Потребителя при поискване. Онлайн услугата също така е длъжна да гарантира безопасността на цялата горепосочена информация.

3.1.4 Разрешено е прехвърляне на данни относно извършената транзакция само в следните случаи:

  • при наличие на съдебно решение, постановено от официалния орган, действащ по мястото на регистрация на онлайн услугата (решението трябва да влезе в сила);
  • при получаване на официално искане от правоприлагащи органи или от институции, упражняващи контрол върху финансовите потоци както в страната, така и в чужбина;
  • при контакт от партньорски фирми, занимаващи се със свързани дейности.

3.1.5 При извършване на операции по конвертиране на електронна валута, вземете предвид отстъпките (както общи, така и лични), предоставени на Потребителя.

3.1.6 При наличие на рекламации (характеристиките на тяхното подаване и случаите, когато те могат да бъдат подадени са посочени в клауза № 5) в рамките на 24 часа от момента на кандидатстване на Потребителя, върнете (преведете) посочената сума по сметката на клиента или негов упълномощен представител (ако е възможно технически).

3.2 Задължения на Потребителя:

3.2.1 Осигурете предоставянето на актуални данни, необходими за транзакции, свързани с финанси.

3.2.2 Посочете работещ имейл адрес.

3.2.3 Инсталирайте и поддържайте актуален антивирусен софтуер, необходим за работа с онлайн услугата. Уверете се, че имате стабилна интернет връзка, отговаряйте своевременно на системните сигнали, получени от администрацията на Nordchange.

3.2.4 Обмислете и спазвайте всички горепосочени правила.

3.2.5 Информирайте администрацията на Nordchange за грешки, възникнали при прехвърляне на средства (сумата не е преведена изцяло, времето за изчакване надвишава допустимия лимит и т.н.). Докладвайте възникнали спорни ситуации (информация в параграф № 5). Всички жалби по прецедент се разглеждат само ако са изминали не повече от 30 календарни дни от момента на финансовата транзакция. В противен случай жалбите няма да се приемат.

3.2.6 Преди да сключите споразумение, прочетете внимателно действащите закони относно спецификата на финансовите транзакции в Интернет. Следвайте ги ясно.

3.2.7 Забранено е измамяването на трафика (независимо от методите).

3.2.8 Гарантиране, че към момента на взаимодействие с онлайн услугата, Потребителят е навършил пълнолетие, в съответствие със законите на държавата, в която се намира Потребителят.

3.3 Права на онлайн услугата:

3.3.1 За подобряване на работата на ресурса, въвеждането на нови технологии и решения, временно преустановете работата.

3.3.2 Ако има жалби от правоприлагащи органи и влезли в сила съдебни решения, както и в случай на различни видове прецеденти, преустановете обменните операции до изясняване на ситуацията.

3.3.3 Размерът на отстъпката за онлайн конвертиране се определя без предварително споразумение и натиск.

3.3.4 Допуска се определяне на размера на комисионната, като се ръководи от собствена преценка.

3.3.5 Да откаже да съдейства на Потребителя при осъществяването на борсови транзакции до сключването на договора, без да посочва причини.

3.3.6 Ако възникне грешка по време на преобразуването, тя трябва да бъде потвърдена. Разрешено е да се ръководи от екранни копия от екрани на електронни устройства или подобни файлове.

3.3.7 В случай на некоректно (грубо) отношение от страна на Потребителя, ако има искания от негова страна, които не са по темата на потенциална транзакция, с непълно количество лична информация, необходима за обмяна на валута, се разрешава спиране по-нататъшно сътрудничество.

3.3.8 Ако има оплаквания (посочени в точка № 5), блокирайте процедурата за преобразуване.

3.3.9 В случай на подозрение, свързано с потенциална измамна дейност на Потребителя, блокирайте операцията. Не връщайте парите, докато не бъде потвърдена самоличността на потенциалния измамник.

3.3.10 Ако има обективни причини, Администрацията на онлайн услугата може да блокира не само хода на предоставяне на обменни услуги, но и акаунта на Потребителя.

3.3.11 Предоставянето на услуги за преобразуване може да бъде спряно в случай на получаване на информация за незаконно обогатяване на Потребителя. По-нататъшното сътрудничество продължава само ако бъде опровергано в съответствие с действащите законодателни норми.

4. Nordchange дейности (предоставени услуги):

4.1 Услугата в реално време предоставя услуги за конвертиране на електронна валута. Банките, с които работи ресурсът, са изброени на сайта.

4.2 Не се проверява законността на средствата, които Потребителят предоставя за обмен.

5. Редът за обмяна на електронни пари

5.1 Работата започва от момента на получаване на парите от сметката на Потребителя. Ако след 15 минути от момента на регистрация на заявлението парите не бъдат получени, заявлението се счита за неуместно и обработката му се прекратява. Ако средствата пристигнат след 30 минути (зададен лимит), обменният курс ще бъде коригиран според възможни промени.

5.2 Веднага щом конвертируемите пари бъдат кредитирани по сметката на клиента (съгласно посочените данни), услугата се счита за предоставена.

5.3 Потребителят няма право да върне парите или да спре започналата обменна операция.

5.4 Услугата работи само ако цялата сума, посочена в момента на заявката на Потребителя, е налична. Ако по сметката е постъпила само част от нея, операцията се спира и транзакцията се извършва според реално получените средства.

5.5 Средствата се превеждат само по разплащателните сметки на Потребителя. При предоставяне на невярна информация парите ще бъдат върнати на клиента (ако е технически възможно) само при наличие на официално заявление.

5.6 Използването на акаунт на трета страна или промяната на желания (бележки) към услугата от страна на Потребителя е причина за спиране на обменната операция.

5.7 Работата с биткойни зависи от работата на самата система. В някои случаи времето за изчакване за кредитиране на средства може да варира от 15 минути до няколко дни (при голям брой обработени заявления). Nordchange не носи отговорност за забавянето и не регулира работата на системата.

5.8 В случай, че клиентът извърши плащане в криптовалута, услугата Nordchange трябва да получи плащане в рамките на 30 минути. Плащането се счита за получено след 1 потвърждение на транзакцията. Обменната услуга не носи отговорност, ако транзакцията не получи необходимия брой потвърждения в рамките на дадено време, услугата има право да изтрие приложението или да преизчисли по текущия курс към момента на получаване на плащането.

5.9 Във всеки случай, когато се извършва възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на параграф 10.2.

6. Обменни сделки (гаранции и отговорност):

6.1 Администрацията на услугата не носи отговорност за грешките на Потребителя при попълване на заявлението, уточняване на детайлите и запознаване с характеристиките на системата. Клиентът е длъжен да се запознае подробно с всички нюанси на предстоящата операция, да зададе въпроси, ако има такива, и едва след това да вземе окончателно решение. Парите, преведени по неправилно посочена сметка, няма да бъдат върнати.

6.2 Ако Потребителят не е могъл да се възползва пълноценно от възможностите на услугата и поради това е претърпял различни видове загуби, тогава Администрацията не е длъжна да ги възстанови.

6.3 Nordchange не контролира дейността на банки и други финансови институции и следователно не носи отговорност за неуспехи и забавяния при прехвърлянето на средства поради проблеми в работата на тези организации.

6.4 Потребителят сам взема решение относно конвертирането на електронни валути и носи отговорност за това. Както в случай на печалба от това решение, така и при наличие на загуби.

6.5 Администрацията на Nordchange не възстановява загуби на клиенти, възникнали поради бавен трафик или други субективни причини.

6.6 Потребителят гарантира, че целият размер на предоставените от него средства за конвертиране е получен законно. Самият той не участва в каквито и да било измамни сделки.

6.7 Ако след или по време на обменните операции, предоставени от онлайн услугата, трети лица са претърпели загуби (преки и косвени), тогава въпросът за тяхното обезщетение се решава от Потребителя.

7. Промени в Правилата

7.1 Администрация Nordchange има право да променя или допълва текста на горното споразумение. Промените влизат в сила от момента, в който са публикувани на сайта.

8. Непредвидени обстоятелства (форсмажорни обстоятелства)

8.1 Отговорността и от двете страни се премахва в случай на настъпване на обстоятелства, които те не могат да променят или предотвратят. Такива обстоятелства включват общи моменти: природни бедствия, терористични атаки, граждански безредици, стачки, стачки. Вземат се предвид и повреди в мрежата, проблеми със захранването и други непредвидени причини.

9. Операции по преобразуване: задължителни компоненти

9.1 Забранено е използването на възможностите на услугата за различни видове незаконни дейности. Както физическите, така и юридическите лица разбират, че ако бъдат заподозрени за участие в подобни операции, информацията за тях ще бъде предадена на правоприлагащите органи. Характеристиките на възможното наказание зависят от законите на страната, на чиято територия е извършено престъплението.

9.2 В зависимост от законни искания, Nordchange Administration има право да прехвърли цялата информация за клиента на компетентните органи.

9.3 Тъй като администрацията на услугата не проверява законността на източниците на доходи и получените електронни средства от Потребителя, той сам носи отговорност за предоставянето на правна информация.

9.4 Nordchange не работи с прокси сървъри. Ако клиентът е решил на този вид сътрудничество, отговорността е изцяло на него.

10. Управление на риска

10.1 Потребителят гарантира преминаването на процедурата за проверка на самоличността (KYC) при първо искане на администрацията на онлайн услугата. Идентификацията предполага предоставяне на лична информация, потвърждаваща самоличността (във вида и обема, определени от администрацията).

10.2 Всички потребителски транзакции подлежат на проверка на AML. Ако един от адресите на портфейла на Потребителя е свързан по някакъв начин с термини като: Darknet Marketplace, Fraudulent Exchange, Illegal Service, Mixing Service, Ransom, Scam, Stolen Coins, администрацията на услугата има право да замрази операцията и да поиска от Потребителят преминава през процедурата за пълно идентифициране на лицето. Средствата на Потребителя ще бъдат върнати на данните на Потребителя само след преминаване на процедурата за идентификация (минус комисионна от 10%).

10.3 С натискане на бутона „Съгласен съм с условията на споразумението“, Потребителят потвърждава доброволното и безусловно приемане на всички правила на услугата.